WÓZ DO PRZEWOZU ŁUKÓW OBUDOWY WSŁ.001M2

Wóz przeznaczony jest do transportu szynowego łuków obudowy 3 lub 4 elementowej wielkości 8, 9, 10 / V25 i V29 po drogach transportowych poziomych i pochyłych z zachowaniem warunków podanych w DTR oraz przepisów BHP dotyczących prowadzenia transportu w podziemnych zakładach górniczych. Nadwozie wozu może być transportowane na trasach kolejek podwieszanych.


Wóz może być eksploatowany w wyrobiskach o stopniach „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu w podziemnych zakładach górniczych wszystkich kategorii zagrożenia metanowego i klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
WÓZ DO PRZEWOZU ŁUKÓW OBUDOWY WSŁ.009

Wóz przeznaczony jest do transportu szynowego łuków obudowy wielkości 6, 7, 8, 9, 10 z kształtowników V25 oraz V29 po drogach transportowych poziomych i pochyłych.

Wozy te mogą być eksploatowane w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w pomieszczeniach ze stopniem “a”, “b”, “c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.


WÓZ DO TRANSPORTU BUTLI GAZÓW TECHNICZNYCH WB.001

 

Wóz służy do transportu szynowego w pozycji pionowej maksymalnie czterech butli z gazami technicznymi o pojemności 40 do 50 dm3.

Wóz może być eksploatowany w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w przestrzeniach ze stopniem „a”, „b” oraz „c”, niebezpieczeństwa wybuchu metanu w warunkach IV kategorii zagrożenia metanowego i klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

WÓZ DO TRANSPORTU KABLI I LIN WKL.001

 

Wóz przeznaczony do transportu szynowego po drogach transportowych poziomych i pochyłych kabli i lin stosowanych w podziemiach kopalń.

Posadowiony na podwoziu wozu zespół bębna może być samodzielnie transportowany za pomocą kolejek podwieszanych lub spągowych.


Wóz może być eksploatowany w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w przestrzeniach ze stopniem „a” „b” oraz „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu w warunkach IV kategorii zagrożenia metanowego i klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.WÓZ DO TRANSPORTU MATERIAŁÓW DŁUGICH WDDŁM

Wozy służą do przewozu materiałów długich takich jak drewno, szyny, rury, kształtowniki itp., o masie nie przekraczającej 5 ton, po drogach przewozowych poziomych i pochyłych o kącie nachylenia á ≤ 15°, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Wozy te mogą być eksploatowane w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w przestrzeniach ze stopniem “a”, “b” oraz “c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu w warunkach IV stopnia zagrożenia metanowego i klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

 

Podział wozów

W zależności od szerokości toru S rozróżnia się trzy wielkości szerokości wozów B:

- dla S = 470 do 535 mm, B = 760 mm,

- dla S = 550 do 750 mm, B = 860 mm,

- dla S powyżej 750 mm, B = 1000 mm.

Także od szerokości toru S uzależniona jest długość wózków jezdnych wozu L1 która wynosi odpowiednio :

- dla S = 470 do 550 mm, L1 = 1280 mm,

- dla S powyżej 550 mm, L1 = 1480 mm

 

WÓZ DO TRANSPORTU MATERIAŁÓW GÓRNICZYCH WMG.001

Wóz przeznaczony jest do transportu szynowego po drogach transportowych poziomych i pochyłych głównie elementów odrzwi obudowy chodnikowej (łuków i strzemion) razem z elementami okładzinowymi (siatki okładzinowe, betoniki, itp.) oraz elementów długich (rury, drewno itp.). Przedmiotem transportu mogą być też inne elementy (kable, łańcuchy, worki z pyłem kamiennym, maszyny, urządzenia i ich części) o ile ażurowa konstrukcja zasobnika w sposób wystarczający zabezpiecza je przed przemieszczaniem się poza obrys wozu lub zostaną zamocowane. Wszystkie ładunki, które mogą ulec przemieszczeniu podczas transportu, powinny być bezwzględnie zamocowane do zasobnika (z wykorzystaniem punktów mocowania) za pomocą cięgien o regulowanej długości, w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie.

Po zdemontowaniu zasobnika z podwozia może on być transportowany za pomocą kolejek podwieszanych.


Wóz może być eksploatowany w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.


WÓZ DO TRANSPORTU MATERIAŁÓW SYPKICH WSS.005

Wozy do transportu materiałów sypkich przeznaczone są do przewozu materiałów sypkich (piasek, żwir, tłuczeń, kruszywo, kamień, skała płonna, podsypka torowa, itp.) pod warunkiem proporcjonalnego wykorzystania pojemności wozu do masy transportowanego materiału.

Transport wozami może odbywać się po drogach przewozowych poziomych i pochyłych o kacie nachylenia á ≤ 15° zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Wozy te mogą być eksploatowane w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w pomieszczeniach ze stopniem “a”, “b”, “c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.WÓZ DO TRANSPORTU POJEMNIKÓW WPo.001

Wozy służą głównie do transportu maksymalnie trzech pojemników na nieczystości stałe, zbiorników na czystą wodę, kontenerów na narzędzia i drobne materiały, (zwanych dalej ładunkiem).

Przedmiotem transportu mogą być inne pojemniki, zbiorniki kontenery lub zasobniki pod warunkiem ich pewnego posadowienia na wózkach stanowiących wyposażenie wozu. Wyżej wymienione pojemniki, zbiorniki, kontenery oraz zasobniki nie stanowią fabrycznego wyposażenia wozu.

Każdy transport powinien odbywać się z zachowaniem warunków podanych w DTR oraz obowiązujących przepisów niebezpieczeństwa wybuchu metanu w warunkach IV kategorii zagrożenia metanowego i klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.WÓZ KONTENEROWY WSD.005

Wóz przeznaczony jest głównie do transportu szynowego po drogach transportowych poziomych i pochyłych materiałów drobnicowych, sypkich, siatek okładzinowych oraz innych materiałów, których środek ciężkości nie ulega przemieszczaniu względem wozu podczas transportu.

Po zdemontowaniu kontenera z podwozia, może on być transportowany za pomocą kolejek podwieszanych lub przemieszczany za pomocą wózka widłowego. Dopuszcza się transport kontenera za pomocą kolejek spągowych pod warunkiem jego pewnego (w sposób uniemożliwiający zsuniecie ) zabezpieczenia na platformie kolejki spągowej.

W przypadku transportu kontenera za pomocą kolejek podwieszanych lub spągowych ładunek mogą stanowią maszyny, urządzenia lub ich elementy.

Wóz może być eksploatowany w wyrobiskach o stopniach „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu w podziemnych zakładach górniczych wszystkich kategorii zagrożenia metanowego i klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.


WÓZ KONTENEROWY WSD.006

Wóz przeznaczony jest głównie do transportu szynowego po drogach transportowych poziomych i pochyłych materiałów paletyzowanych (np. pyłu kamiennego). Dopuszcza się wykorzystanie wozu do transportu innych ładunków lub materiałów (których środek ciężkości nie ulega przemieszczaniu względem wozu podczas transportu) z zachowaniem warunków podanych w DTR oraz przepisów BHP dotyczących

prowadzenia transportu w podziemnych zakładach górniczych.

 

Po zdemontowaniu kontenera z podwozia może on być transportowany za pomocą kolejek podwieszanych lub przemieszczany za pomocą wózka widłowego. W przypadku transportu kontenera za pomocą kolejek podwieszanych lub spągowych ładunek mogą stanowią maszyny, urządzenia lub ich elementy.

Wóz może być eksploatowany w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w przestrzeniach ze stopniem “a”, “b” oraz “c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu w warunkach IV stopnia zagrożenia metanowego i klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.


WÓZ MAŁY DO TRANSPORTU MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH WMP

 

Przedmiotowe wozy służą do przewozu transportu materiałów pomocniczych takich jak: rury, szyny, kształtowniki, drewno oraz okładziny siatkowe, zwoje taśmy np. przenośnikowej, stojaki ( np. hydrauliczne ) i innych materiałów pomocniczych, o masie nie przekraczającej dopuszczalnych ładowności wozów z zachowaniem warunków podanych w DTR oraz przepisów BHP dotyczących prowadzenia transportu w podziemnych zakładach górniczych.

Wozy te mogą być eksploatowane w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” oraz „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu w warunkach IV stopnia zagrożenia metanowego i klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.WÓZ MAŁY, ŚREDNI I DUŻY DO TRANSPORTU GÓRNICZYCH ŚRODKÓW STRZAŁOWYCH WSm, WSs i WSd

 

Wozy przeznaczone są do transportu szynowego górniczych środków strzałowych po drogach transportowych poziomych. Opakowania z górniczymi środkami strzałowymi, zwłaszcza przy niekompletnym wypełnieniu skrzyni, powinny być rozmieszczone równomiernie na powierzchni skrzyni i zabezpieczone przed przemieszczaniem się.

Wozy te mogą być eksploatowane w zakładach górniczych, w tym także w podziemnych wyrobiskach tych zakładów, w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Temperatura przechowywania i transportu środków strzałowych nie może przekraczać 50°.

 

Podział wozów.

W zależności od maksymalnej nośności tych wozów, rozróżnia się grupy:

- wozy małe do transportu górniczych środków strzałowych o nośności maksymalnej 6 kN,

- wozy średnie do transportu górniczych środków strzałowych o nośności maksymalnej 8 kN,

- wozy duże do transportu górniczych środków strzałowych o nośności maksymalnej 10 kN.

 

 

WÓZ NIETYPOWY DO TRANSPORTU MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH WNP

Przedmiotowe wozy służą do przewozu transportu materiałów pomocniczych takich jak: rury, szyny, kształtowniki, drewno oraz okładziny siatkowe, zwoje taśmy np. przenośnikowej, stojaki ( np. hydrauliczne ) i innych materiałów pomocniczych, o masie nie przekraczającej dopuszczalnych ładowności wozów z zachowaniem warunków podanych w DTR oraz przepisów BHP dotyczących prowadzenia transportu w podziemnych zakładach górniczych.

Wozy te mogą być eksploatowane w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” oraz „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu w warunkach IV stopnia zagrożenia metanowego i klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
WÓZ ŚREDNI DO TRANSPORTU MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH WSP

Przedmiotowe wozy służą do przewozu transportu materiałów pomocniczych takich jak: rury, szyny, kształtowniki, drewno oraz okładziny siatkowe, zwoje taśmy np. przenośnikowej, stojaki (np. hydrauliczne) i innych materiałów pomocniczych, o masie nie przekraczającej dopuszczalnych ładowności wozów z zachowaniem warunków podanych w DTR oraz przepisów BHP dotyczących prowadzenia transportu w podziemnych zakładach górniczych.

 

Wozy te mogą być eksploatowane w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” oraz „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu w warunkach IV stopnia zagrożenia metanowego i klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.


Aktualności

23.05.2018 r.

RODO – Zmiany polityki przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej: RODO). W związku ze zmianą przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych w załączeniu przekazujemy „Politykę przetwarzania danych osobowych”, w której znajdują się szczegółowe klauzule informacyjne.

JAKI JEST CEL RODO
• zagwarantowanie wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych,
• ujednolicenie zasad przetwarzania danych w całej Unii Europejskiej.

CO ZNAJDUJE SIĘ W POLITYCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Informacje o tym w jakim celu i jakie dane są przetwarzane, kto jest administratorem danych, informacja o powołaniu inspektora ochronnych danych, prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą, jakim podmiotom dane mogą zostać udostępnione.

DODATKOWE INFORMACJE
Niniejszą korespondencję przekazujemy, gdyż Śl.F.U.G. MONTANA S.A. przetwarza Państwa dane osobowe w związku z łączącym Państwa stosunkiem z MONTANA S.A. lub z Klientem MONTANA S.A. (np. reprezentują Państwo lub są pełnomocnikami osoby lub podmiotu, z którym MONTANA S.A. zawarła umowę na sprzedaż/zakup towarów lub usług ).

Dziękujemy Państwu za korzystanie z naszych usług i prosimy o zapoznanie się z załączoną „Polityką Przetwarzania Danych Osobowych”.